2009. december 7., hétfő

A hír eljutott Romániába is

Izrael felvásárolja Romániát :)

4 megjegyzés:

Névtelen írta...

HEVENU SHALOM ALEHEM !Hevenu shalom alehem,
Hevenu shalom alehem, hevenu shalom alehem,
Hevenu shalom, shalom, shalom alehem !
Legyen a béke teveled,
Legyen a béke teveled, legyen a béke teveled,
Legyen a béke, béke, béke teveled !

Névtelen írta...

SHALOM, SHALOM JERUSHALAIM !

Shalom,shalom Jerushalaim,Shalom,shalom Jerushalaim,
Shalom,shalom Jerushalaim,Shalom,shalom Jerushalaim,
/: Shalom, Shalom, Shalom, Shalom, Shalom, Shalom,
Shalom, Shalom, Jerushalaim :/

Névtelen írta...

Yerushalaim shel zahav

Avir arim tzalul kayayin
vere'akh oranim
nisa beru'akh ha'arbayim
im kol pa'amonim.
Uvtardemat ilan va'even
shvuya bakhaloma
ha'ir asher badad yoshevet
uveliba khoma.

Yerushalayim shel zahav
veshel nekhoshet veshel or,
halo lekol shirayikh ani kinor.

Eykha yavshu borot hamayim
kikar hashuk reyka.
Ve'eyn poked et Har haBayit
ba'ir ha'atika.
Uvamarot asher basela
meyalelot rukhot
ve'eyn yored el Yam haMelakh
bederekh Yerikho.

Yerushalayim shel zahav
veshel nekhoshet veshel or,
halo lekol shirayikh ani kinor.

Akh bevo'i ayom lashir lakh
velakh likshor ktarim
katonti mitze'ir banayikhv ume'akhron hameshorerim.
Ki shmekh tzorev et hasfatayim
kineshikat saraf.
Im eshkakhekh Yerushalayim
asher kula zahav.

Yerushalayim shel zahav
veshel nekhoshet veshel or,
halo lekol shirayikh ani kinor.

Khazarnu el borot hamayim
lashuk velakikar.
Shofar kore beHar haBayit
ba'ir ha'atika.
Uvame'arot asher basela
alfey shmashot zorkhot
nashuv nered el Yam haMelakh
bederekh Yerikho.

Yerushalayim shel zahav
veshel nekhoshet veshel or,
halo lekol shirayikh ani kinor.

Névtelen írta...

Chorus (2x):
Evenu shalom alechem
Evenu shalom alechem
Evenu shalom alechem
Evenu shalom shalom
Shalom alechem
Diamond market in the ghetto
Star of David on my chest
Sex is kosher on the Sabbath
Jewish princess in my nest
Like aunt Golda high on Zion
Milk and honey are my drugs
Relic box of Einsteins hairdo
Spring prediction cloud of bugs
The heavens cry loud in the open
I hear the angels sing
Shalom bIsrael shalom bIsrael
Shalom laolam shalom bIsrael
Chorus
Glory in the circumsicion
Oops there goes a Freudian slip
Army of Lovers on a mission
Forty years of desert trips
Drinking from a stinking fountain
The kabbala and Jezebel
Dancing hora on a mountain
Party like a bitch from hell
The heavens cry loud in the open
I hear the angels sing
Shalom bIsrael shalom bIsrael
Shalom laolam shalom bIsrael
Chorus
The heavens cry loud in the open
I hear the angels sing
Shalom bIsrael shalom bIsrael
shalom laolam shalom